'Tis the season to be apathetic

'Tis the season to be apathetic